مقدمه:
بافت ترشحی یکی از بافتهای اختصاصی گیاهان است. سلولهای این بافتموادی را می‌سازند که ممکن است در سلول سازنده باقی بماند و یا به خارج از آن ترشحشود. در مواردی این ترشحات فراورده‌های زاید گیاهی هستند، ولی بعضی از اینفرآورده‌ها برای گیاه نقش حیاتی داشته و به شکلهای مختلف دیده می‌شوند. ساختارهایترشحی از نظر ساخت و محل استقرار در گیاه بسیار متفاوتند. بعضی از این ساختارها دردرون گیاه و برخی در بیرون آن قرار دارند. برخی به صورت کرکهای غده‌ای و عده‌ای بهصورت مجاری یا حفره‌های درون یاخته‌ای هستند. لاتیسیفرها(لوله‌های ترشحی) به علت دارا بودنقدرت ترشح ، جزء ساختارهای ترشحی در نظر گرفته شده‌اند.
انواع ساختارهای ترشحی

بر اساس اینکه مواد مترشحه ساختارهای ترشحی در درونگیاه باقی بمانند یا به خارج از آن ترشح شوند، به دو گروه تقسیم می‌شوند.
ساختارهای ترشحی درونی

مواد مترشحه این ساختارها همواره درون گیاه باقیمی‌مانند. به همین مناسبت آنها را ساختارهای ترشحی درونی می‌گویند.

  • یاخته‌های ترشحی ،بافتهای ترشحی ،حفره‌های ترشحی ،مجاری ترشحی
ساختارهای ترشحی بیرونی

ساختارهای ترشحی بیرونی آنهایی هستند که موادترشحی خود را به بیرون گیاه می‌ریزند. مهمترین این ساختارها عبارتند از : کرکهای ترشحیوغده‌های ترشحی. کرکهای ترشحی از شیره یا بخشهایزیر بشره‌ای بوجود می‌آیند. بخشهای فعال ترشحی کرکها در سر آنها قرار دارند و ممکناست از یک یا چند یاخته تشکیل شده باشند. بخش ترشحی در بعضی کرکها بسیار رشد می‌کندو کرک را به صورت غده درمی‌آورد.
انواع ترشحات گیاهی

تاننها،اسانس‌ها ،رزین‌ها ،صمغ‌ها،آلکالوئیدهاشیرابه‌ها(1)

¥مواد و وسایل:
1- ميکروسکوپ نوری
2- لام
3- لامل
4- پنس
5- تيغ
6- قطره چکان
7- آب مقطر
8- آب ژاول
9- کارمن
10- استيک اسيد
11- برگ کاج
12- ساقه شمعدانی
13- علف سلمه
14- پوست پرتقال
15- ساقه فرفیون
16- برگ زیتون
17- شیشه ساعتی
¤ روش کار
به طور کلی این آزمایش شامل مشاهده بافت های ترشحی در گیاهان است که در این آزمایش می توانیم:
کرک های ترشحی را در شمعدانی ، غده های ترشحی از نوع غده نمکی را در علف سلمه ، کیسه های ترشحی را در پوست پرتقال ، کانال های ترشحی را در برگ کاج ، لوله های شیرابه ای(لاتیسیفر) را در ساقه فرفیون مشاهده نمائیم.
قسمت اول: تهیه نمونه و مشاهده ساقه شمعدانی
از ساقه شمعدانی برای تهیه نمونه با کمک گرفتن از کائوچو(یونولیت)برش عرضی میگریم با کمک گرفتن از کائوچو(یونولیت). به این منظور ابتدا بوسیله تیغ در کائوچو ها برش هایی ایجاد کرده تا هنگام قرار گرفتن ساقه بین آنها فشاری به آنها وارد نشود. سپس ساقه را بین دو قطعه کائوچو قرار داده و ابتدا برشی از سطح آنها گرفته تا سطح برای نمونه برداری صاف و آماده شود. سپس با استفاده از تیغ برش هایی نازک از مقطع عرضی ساقه میگیریم. سپس برش های آماده شده را روی لام قرار داده و چند قطره آب مقطر به آنها می افزائیم و اکنون در حالی که لام را در دست چپ گرفته ایم ، لامل را با دست راست روی آنها قرار میدهیم. نمونه حاصل را به منظور مشاهده روی صفحه میکروسکوپ ، زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم. در این نمونه میتوانیم کرک ترشحی و پوششی به اضافه ماده ترشحی را مشاهده نمائیم.
قسمت دوم : تهیه نمونه و مشاهده برگ زیتون
برای تهیه نمونه از برگ کاج آن را نزدیک لام قرار داده و با تیغ روی سطح نقره ای رنگ آن (سطح زیرین برگ) می کشیم. کرک ها جدا شده و بر روی لام قرار می گیرند اکنون در حالی که لام در دست چپ قرار دارد ، لامل روی آن قرار میگیرد. و نمونه حاصل را روی صفحه میکروسکوپ و زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم و به مشاهده می پردازیم. کهدر آن کرک سپری شکل به صورت سلول هایی ستاره ای شکل رویت می شود.
قسمت سوم: تهیه نمونه و مشاهده علف سلمه
به منظور تهیه نمونه از علف سلمه آنها را روی لام قرار می دهیم و در حالی که روی لام قرار دارند سعی می کنیم آنها را با تیغ به قطعات کوچکتری تقسیم نمائیم. حال با اضافه نمودن قطره ای آب مقطر به آن و گذاشتن لامل نمونه برای مشاهده آماده می گردد. نمونه حاصل را روی صفحه میکروسکوپ، زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم و به مشاهده غده های ترشحی از نوع غده های نمکی می پردازیم. که در این نمونه می توانیم سلول پایه ، سلول راءسی و غده نمکی را مشاهده نمائیم.
قسمت چهارم: تهیه نمونه و مشاهده پوست پرتقال
به منظور تهیه برش از پوست پرتقال باید از آن برش مماسی بگیریم. بدین صورت که ابتدا یک لایه از روی پوست پرتقال بر می داریم ، تا سطح را برای نمونه گیری آماده کنیم. اکنون بوسیله تیغ برش هایی نازک در سطح تیغ ایجاد می کنیم و این برش ها را با کارمن رنگ آمیزی می کنیم . مراحال رنگ آمیزی به شرح زیر است:

پس از گذارندن مراحل رنگ آمیزی برش ها را روی لام قرار داده و در حالی که لام د دست چپ قرار دارد لامل را با دست را روی آن قرار میدهیم . در این نمونه میتوانیم : یلول های اپیدرمی،کیسه ترسحی و مواد مترشحه را رویت نمائیم.
قسمت پنجم: تهیه نمونه و مشاهده برگ کاج
برای مشاهده کانال های ترشحی در برگ کاج با استفاده از کائوچو(یونولیت) از آن برش عرضی میگیریم. بدین صورت که ابتدا برشهایی در سطح کائوچو ایجاد کرده تا هنگام قرار گرفتن بین دو قطعه کائوچو به آنها فشاری وارد نگردد.
حال بوسیله تیغ ایتدا برشی در مقطع عرضی ایجاد کرده تا سطح برای نمونه برداری کاملاً آماده شود. اکنون بوسیله تیغ برش هایی نازک از مقطع عرضی برگ کاج می گیریم. و بوسیله کارمن بر طبق مراحل زیر به رنگ آمیزی آن می پردازیم:

حال پس از رنگ آمیزی ، برش ها را روی لام قرار داده و در حالی که لام در دست چپ قرار دارد ، لامل را با دست راست روی آنها قرار میدهیم. نمونه بدست آمده را روی صفحه و زیر عدسی های شیئی میکروسکوپ قرار داده و به مساهده آن می پردازیم که در این مشاهده می توانیم: کوتیکول ، اپیدرم ، اسکلرا نشیم ، مزوفیل چین خورده و کانال های ترشحی را مشاهده کنیم.
قسمت ششم: تهیه نمونه و مشاهده ساقه فرفیون
برای مشاهده لوله های شیرابه ای در ساقه فرفیون از آن برش طولی میگیریم بدین صورت که ابتدا در ناحیه وسط ساقه تیغ را تا قسمتی پیش می بریم. سپس به طور عمود (برش طولی ) از لایه های زیرین می گیریم و انها را بر طبق دستور العمل زیر با کارمن رنگ آمیزی می کنیم :

حال پس ا زرنگ آمیزی برش ها را روی لام قرار داده و روی آن لامل میگذاریم. نمونه حاصل را روی صفحه و زیر عدسی های شیئی میکروسکوپ قرار میدهیم و به مشاهده می پردازیم. در این مشاهده سلول های اپیدرمی و لول های شیرابه ای قابل روءیت می باشند.